Slide background

מטר – מדע וטכנולוגיה ברשת

פדגוגיה חדשנית

מדור זה כולל מגוון רחב של דגמי הוראה לאסטרטגיות הוראה חדשניות בלימודי מדע וטכנולוגיה

אוריינות

מדור זה כולל משימות להערכת אוריינות מדעית וטכנולוגית מתוקשבות ולא מתוקשבות

חשיבה ועשיה

מדור זה כולל דגמי הוראה לאסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, לתהליך החקר המדעי ולתהליך התיכון

הערכה

מדור זה כולל פריטי הערכה לנושאי לימוד שונים לכל שכבות הגיל

זמנים ומועדים

מדור זה כולל מגוון פעילויות במדע וטכנולוגיה בהקשר לחגים ומועדים

חומרים לפי שכבות גיל

במדור זה מאורגנים חומרי הלמידה לפי שכבות הגיל

משאבי הדרכה

מדור זה כולל מגוון של חומרי רקע וחומרי הוראה להדרכת מורים במסגרת בית ספרית ובמרכזי הפסג"ה

מדע וטכנולוגיה ביהדות

מדור זה כולל מגוון פעילויות העוסקות במנהגים ובהלכות הקשורים למדע וטכנולוגיה

חינוך לקיימות

מדור זה כולל חומרי רקע ופעילויות לימודיות לחינוך לקיימות ולפיתוח בר קיימא

 

הצטרפו לקהילה שלנו לעדכונים שותפים

facebook

טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390,  lamda@tauex.tau.ac.il 

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים, משרד החינוך

 

התחבר

×