תפיסה חינוכית ומטרות

תפיסה חינוכית ומטרות

מטרת-על: פיתוח מנהיגות חינוכית במדע וטכנולוגיה הפועלת להנחלת אוריינות מדעית וטכנולוגית בבתי הספר היסודיים

המרכז הארצי לַמְדַע פועל כמסגרת אקדמית מקצועית לכל השואפים לקחת חלק פעיל בעיצוב וקידום החינוך המדעי והטכנולוגי בבתי-הספר היסודיים. מרכז לַמְדַע מאמין כי החינוך בכלל והחינוך המדעי והטכנולוגי בפרט מהווים מנוף לקידום הפרט, הקהילה, החברה והתרבות. מטרתו של המרכז הארצי היא להביא לפיתוח של מנהיגות חינוכית מובילה במדע וטכנולוגיה המאופיינת בזהות ובגאווה מקצועיים ואשר רואה בקידום האוריינות המדעית והטכנולוגית, דרך חיים וחוויה שאינה פוסקת. זוהי קבוצה מקצועית אשר פועלת תוך זיהוי ומיצוי תחומי מצוינות אישית ואשר אינה חדלה ללמוד וליצור, שכן התמקצעות המלמדים היא ערובה להתפתחות הלומדים, המערכת החינוכית, הקהילה והתרבות.

הפיתוח המקצועי של המנהיגות החינוכית המובילה קשור בשלושה מעגלים המשלימים זה את זה: פיתוח תפיסת עולם, פיתוח ידע בתחומי הדעת של החינוך המדעי והטכנולוגי ופיתוח כישורי מנהיגות.

תפיסת עולם: בכל המסגרות להכשרת מנהיגות חינוכית המופעלות על ידי המרכז הארצי לַמְדַע, מוקדש פרק נרחב לפיתוח של תפיסת עולם כוללת בלימודי מדע וטכנולוגיה. אנו מאמינים כי פיתוח של תפיסת עולם בקרב המנהיגות החינוכית הוא יעד מרכזי בפיתוח המקצועי שלהם. תפיסת העולם בנושאים הקשורים להוראת תחומי הדעת מדע וטכנולוגיה מתייחסת להיבטים מגוונים: לתפיסה הרעיונית של תכנית הלימודים, לתפיסת העולם של STS, לתפיסות הקונסטרוקטיביסטיות הקשורות לתהליכי הוראה-למידה-הערכה, לתפיסות הקשורות לפילוסופיה של המדע ושל הטכנולוגיה, תפיסות הקשורות בהבניית מיומנויות, ערכים והתנהגות ועוד. תפיסה חינוכית מגובשת הנובעת משילוב של תפיסות כגון אלה חיונית לעשייה מושכלת שאינה מתבססת על תפיסות אינטואיטיביות ו/או ניסיון מקצועי בלבד. מורים בעלי תפיסת עולם מגובשת ייטיבו להוציא מן הכוח אל הפועל את היעדים החינוכיים ויתרמו לקידום תלמידיהם, אזרחי המחר מתוך מחויבות מוסרית ציבורית לרווחת הפרט והקהילה.

פיתוח ידע בתחומי הדעת של החינוך המדעי והטכנולוגי: המרכז הארצי לַמְדַע מאמין כי הבנייה של ידע ותובנות בדבר זהותו האפיסטמית והמקצועית של החינוך המדעי והטכנולוגי היא יעד מרכזי המוביל לפיתוח מקצועי של המורים למדע וטכנולוגיה. תחום הדעת, חינוך מדעי וטכנולוגי ממוקד בנושאים בעלי משמעות חינוכית השואבים את הידע שלהם מתחומי דעת מגובשים ורלוונטיים. התחומים העיקריים שבהם עוסק החינוך המדעי והטכנולוגי הם: חשיבה ולמידה, קוריקולום וסביבות למידה, טכנולוגיות קוגניטיביות, דרכי ההוראה/למידה/הערכה, והמשמעות החברתית והתרבותית, הנובעת מהם. תחומי הדעת הרלוונטיים המזינים את הנושאים החינוכיים הללו הם: פסיכולוגיה ומדעים קוגניטיביים, היסטוריה ופילוסופיה של המדע והטכנולוגיה, מדעים-מתמטיקה-טכנולוגיה, מדעי החינוך ומדעי החברה. לפיכך, בכל המסגרות להכשרת מנהיגות חינוכית המופעלות על ידי המרכז הארצי לַמְדַע מוקדשים פרקי לימוד להכרת מבנה הדעת של החינוך המדעי והטכנולוגי, נעשית הרחבה והעמקה של התובנות בנושאים הפדגוגיים והקוריקולריים כמו גם הרחבה והשלמה של ידע בתכנים דיסציפלינריים בהתאם לצורכי האוכלוסייה.

פיתוח כישורי מנהיגות: המרכז הארצי לַמְדַע רואה במורים המובילים ובמורי המורים דוגמה למנהיגות חינוכית המחוללת שינויים בבית הספר ובקהילה ומטמיעה אותם בתרבות הכללית. אין די בחזון אישי ובהכרת תחומי הדעת הקשורים בחינוך המדעי והטכנולוגי, יש חשיבות למזג אל תוכם את המרכיב האישיותי של המנהיגים מחוללי השינוי. על המנהיגים להיות בעלי מופת אישי, נאה דורשים ונאה מקיימים. על המנהיגים להאמין ביכולתם להשפיע על התרבות הבית ספרית במסגרת עיסוקם בחינוך המדעי והטכנולוגי. על המנהיגים להיות מצוידים בידע פרקטי וברפרטואר של כלי הנחייה, ייעוץ והשפעה ליצירת שינוי בתפיסת העולם, בתובנות ובהתנהגות של המודרכים תוך הפעלת הקוד האתי של המקצוע. לפיכך, בכל המסגרות להכשרת מנהיגות חינוכית המופעלות על ידי המרכז הארצי לַמְדַע מוקדשים פרקי לימוד בנושאים כמו פיתוח מנהיגות חינוכית, סמכות והשפעה, האצלת סמכויות, העצמת מודרכים, עבודת צוות, ערכים ואתיקה מקצועית.פיתוח מנהיגות חינוכית מובילה במדע וטכנולוגיה נועדה להביא לפיתוח מקצועי של המורים למדע וטכנולוגיה בבתי-הספר היסודיים בהתאם למטרות כמפורט להלן:

  • מורים המודעים לאחריות המוטלת עליהם בקידום האוריינות המדעית והטכנולוגית של תלמידיהם.
  • מורים המאמינים ביכולתם להשפיע על התרבות ועל האקלים הבית-ספרי במסגרת הוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה.
  • מורים המבינים את החשיבות של השימוש בסטנדרטים להנחלת אוריינות מדעית וטכנולוגית ולחיזוק האחריותיות (Accountability) של המורה בהשגת יעד זה.
  • מורים המבינים את השפעת המגמות החדשות בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, החברתית והתרבותית על לימודי מדע וטכנולוגיה.
  • מורים בעלי תפיסה חינוכית מערכתית המסוגלים לקבל החלטות קוריקולריות שקולות המחייבות ראייה רב-תחומית והקשרית בתכנון לימודים.
  • מורים בעלי יכולת לעשות שימוש מושכל בטכנולוגיות מידע לקידום תהליכים קוגניטיביים, רגשיים, חברתיים והתנהגותיים.
  • מורים המודעים לחשיבות שיש לשילוב של תרבות הל"ה בלימודי מדע וטכנולוגיה.
  • מורים המסוגלים לתכנן סביבה לימודית המאפשרת פיתוח חשיבה בצד הבניית ידע, הבהרת ערכים ואימוץ התנהגויות המקדמות את איכות החיים האישית והחברתית.
  • מורים המסוגלים לנהל באופן מערכתי את לימודי המדע והטכנולוגיה בבית-הספר באופן מערכתי מן ההיבט הפדגוגי, הקוריקולרי והארגוני.

מצגת אודות מרכז למדע באנגלית

About LAMDA in English – Presentation

 

התחבר

×