סביבת למידה מתוקשבת

משימות הערכה מתוקשבות באוריינות מדעית טכנולוגית
מדריך להכרה ושימוש ראשוני באקסל
תדריכים לכלים מתוקשבים
דגמי הוראה בשילוב חיישנים
משימה מקוונת שיתופית
לומדים בבית
התחבר

×