בטיחות וחדר המקצוע

בטיחות וחדר המקצוע

הפעילות ההתנסותית בחדר מדע וטכנולוגיה היא אבן יסוד בהוראת  המדעים,תופסת מקום מרכזי בתכנית הלימודים ומשולבת באופן שוטף וקבוע בתהליך ההוראה. ההתנסויות והפעילויות המתבצעות בחדר מדע וטכנולוגיה משמשות לביסוס הידע וההבנה, להבהרת מושגים מדעיים, להבניית ידע ומיומנויות מדעיות טכנולוגיות, להמחשת תופעות ותהליכים  וללמידה בדרך הגילוי.

חוזר מנכל בנושא בטיחות בחדר מדע וטכנולוגיה
כללי בטיחות בחדר מדע וטכנולוגיה
הנחיות לשימוש בחומרים בחדר מדע וטכנולוגיה
הצטיידות תשתיות ומשאבים
התחבר

×