בטיחות וחדר המקצוע

הפעילות ההתנסותית בחדר מדע וטכנולוגיה היא אבן יסוד בהוראת  המדעים,תופסת מקום מרכזי בתכנית הלימודים ומשולבת באופן שוטף וקבוע בתהליך ההוראה. ההתנסויות והפעילויות המתבצעות בחדר מדע וטכנולוגיה משמשות לביסוס הידע וההבנה, להבהרת מושגים מדעיים, להבניית ידע ומיומנויות מדעיות טכנולוגיות, להמחשת תופעות ותהליכים  וללמידה בדרך הגילוי.

חוזר מנכ'ל בנושא בטיחות בחדר מדע וטכנולוגיה

בכדי להבטיח כי ההתנסויות לא יסכנו את התלמידים וצוות המורים הן יערכו/תערכנה בחדר מדע וטכנולוגיה תוך הקפדה על כללי הבטיחות  הנדרשים המופיעים בחוזר המנכ"ל המעודכן.

חוזר המנכל המעודכן 5.1-57 להבטחת הבטיחות במעבדה
כללי בטיחות בחדר מדע וטכנולוגיה

פעילות התנסותית בטוחה וחוויתית בחדר מדע וטכנולוגיה מחייבת הקפדה על כללי הבטיחות וההתנהגות  במהלך השיעור ובהפסקות.  כללים אלה מרוכזים בפוסטר אותו מומלץ לתלות במקום גלוי בחדר מדע וטכנולוגיה.

כללי בטיחות והתנהגות בחדר מדע וטכנולוגיה בשפה העברית

כללי בטיחות והתנהגות בחדר מדע וטכנולוגיה בשפה הערבית

הפעילות ההתנסותית בחדר מדע וטכנולוגיה מחייבת שימוש במגוון חומרים. השימוש בחומרים, בהלימה לכתוב בהנחיות המצורפות, תאפשר ביצוע ההתנסויות  תוך שמירה על בטיחות התלמידים והמורה.

הנחיות לשימוש בחומרים בחדר מדע וטכנולוגיה

יש לתת את הדעת למידע הבא:

– חומרים המותרים לשימוש מחייבים לעיתים אמצעי מיגון.

– חומרים האסורים לשימוש במעבדה לא ימצאו כלל בתחום בית הספר.

רשימת חומרים האסורים לשימוש בחדר מדע וטכנולוגיה

רשימת חומרים לשימוש תחת אזהרה בחדר מדע וטכנולוגיה

רשימת חומרים לא מסוכנים לשימוש בחדר מדע וטכנולוגיה

– ריענון הנחיות בטיחות בחדר מדע וטכנולוגיה לקראת חנוכה

הנחיות בטיחות בחדר מדע וטכנולוגיה לקראת חנוכה
התחבר

×